ГУ ДФС у Запорізькій області інформує

10 Мая 2016 -- Admin

Для розміщення на сайтах ЗМІ та громадських організацій

 

 

         Про контрольовані операції звіт подається за новою формою не пізніше 04 травня 2016 року

 

Мінфін наказом від 18.01.2016 N 8 затвердив форму Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання.

Звіт подається до 01 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Враховуючи, що у 2016 році останній день строку подання Звіту (30.04.2016 р.) припадає на вихідний день, із врахуванням вимог п. 49.20 ст. 49 Податкового Кодексу України, останнім днем строку вважається 04 травня 2016 року.

Форма Звіту передбачає такі зміни:

- у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» відображається тільки сума контрольованих операцій по контрагенту без відомостей про його статус.

 - розширено перелік кодів ознак пов'язаності в додатку 2 до Порядку складання звіту.

         Особливості заповнення граф 17, 20 та 23 Звіту про контрольовані операції

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом протягом 2015  року перевищив 5 млн. гривень (без урахування ПДВ), зобов'язані  не пізніше 04 травня 2016 року подати звіт про контрольовані операції засобами електронного зв'язку в електронному вигляді за формою, затвердженою наказом МФУ від 18.01.2016 № 8.

Під час заповнення Звіту необхідно враховувати що:

- у графі 17 «Кількість» розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту.

- у графі 20 «Загальна вартість операції (без вирахування непрямих податків (грн)» розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

- у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності» розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, зазначається цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції, а не показник рентабельності усієї господарської діяльності підприємства за звітний період.

При цьому, цифрове значення показника рентабельності наводиться у відсотках (тобто, якщо значення показника рентабельності для контрольованої операції становить 25%, то у графі 23 зазначається «25»).

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб,  у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатку) Звіту зазначається інформація щодо такого нерезидента-пов'язаної особи (код підстави віднесення операції до контрольованої - «015»).

Разом з цим, у розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначається інформація щодо операції придбання - продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов'язаною особою.

Під час заповнення Інформації про пов'язаність осіб при розкритті інформації за кодом пов'язаності «502» у графах «Розмір володіння», «Володіння: безпосереднє/опосередковане» зазначається інформація стосовно платника податків, який здійснює контрольовані операції.

Зазначена норма визначена ст.39 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 27.04.2016 №15055/7/99-99-01-03-02-17.

Соцстандарты-2016

 

         1 января 2016 года вступил в силу Закон о Госбюджете на 2016 год.

 

Так, в 2016 году повышение соцстандартов будет проводиться дважды – в мае и декабре. А до тех пор все показатели по-прежнему будут «завязаны» на цифрах, установленных в сентябре 2015 года.

 

Минимальная зарплата равна прожиточному минимуму из расчета на одно трудоспособное лицо и составляет:

 

• с 1 января – 1378 грн.;

 

• с 1 мая – 1450 грн.;

 

• с 1 декабря – 1550 грн.

 

        

Підприємство уклало договір добровільного медичного страхування працівників. При цьому ПДФО та військовий збір зі страхових виплат сплачено за рахунок підприємства. Як такі виплати відображаються у розрахунку № 1ДФ?

 

         Суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно з пп. 164.2.16 ПКУ. Тобто такі суми підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % і військовим збором за ставкою 1,5 %.

 

Оскільки оплата підприємством-роботодавцем страхового полісу для отримання страхових послуг працівником є доходом такого працівника у негрошовій формі, то під час його оподаткування ПДФО застосовується «натуральний» коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ПКУ (для ставки 18 % – 1,219512). При обчисленні військового збору цей коефіцієнт не застосовується.

Суми страхових платежів є додатковим благом працівника, що надається роботодавцем (пп. «б» пп. 164.2.17 ПКУ)).

 

Тому в податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід відображають з ознакою доходу «126».

 

 

         Каков порядок налогообложения материальной помощи в связи с рождением ребенка, которая предоставляется работнице по ее заявлению (коллективным договором не предусмотрена)?

 

         Для целей обложения НДФЛ и военным сбором материальную помощь подразделяют на целевую и нецелевую.

 

Руководствуясь пп. 170.7.3 НКУ, материальную помощь в связи с рождением ребенка можно квалифицировать как нецелевую благотворительную помощь, сумма которой не включается в налогооблагаемый доход в размере, не превышающем (совокупно в течение отчетного налогового года) предельный размер дохода, определенный согласно абз. 1 пп. 169.4.1 НКУ (в 2016 году – 1930 грн.). Сумма превышения над этим размером включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика согласно пп. 164.2.18 НКУ и подлежит налогообложению у источника выплаты.

 

То есть в данном случае, если сумма материальной помощи в связи с рождением ребенка не превышает 1930 грн., то она не облагается НДФЛ. Если же сумма выплаты превышает указанный размер, то сумма превышения облагается НДФЛ по ставке 18 %.

 

Объектом обложения военным сбором является общий месячный (годовой) доход, облагаемый НДФЛ (пп. 1.2 п. 16 1 подразд. 10 разд. XX НКУ). Поэтому с части нецелевой благотворительной помощи, которая не облагается НДФЛ, удерживать военный сбор не нужно. Сумма превышения над необлагаемыми 1930 грн. облагается военным сбором по ставке 1,5 %.

 

Чтобы определить, облагается ли тот или иной вид материальной помощи ЕСВ, необходимо выяснить, относится она к помощи систематического характера или к разовой.

 

В данном случае материальная помощь работнице в связи с рождением ребенка имеет признаки разовой. Поскольку она предоставляется в случае возникновения определенных жизненных обстоятельств (рождение ребенка), на основании заявления, а не коллективного договора. Поэтому такая помощь не является базой начисления ЕСВ согласно п. 14 Перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного постановлением КМУ от 22.12.2010 г. № 1170. Кроме того в письме от 13.07.2011 г. № 14399/03-20 ПФУ отмечает, что материальная помощь разового характера, которая предоставляется отдельным работникам в связи с семейными обстоятельствами, на оплату лечения, оздоровление детей, погребение, когда необходимость ее получения возникла внезапно, при условии подачи заявления, и ее размер определяется администрацией предприятия, не является базой для начисления единого взноса.

 

Таким образом, материальная помощь в связи с рождением ребенка не облагается НДФЛ и военным сбором – в пределах 1930 грн. Также, независимо от размера помощи, на нее не начисляется ЕСВ.

 

        

Підприємство на загальній системі оподаткування надало поворотну фінансову допомогу своєму працівнику. Які наслідки для фізичної особи та підприємства, якщо допомогу не буде повернуто у визначені договором терміни?

 

 

         Поворотна фінансова допомога працівнику зазвичай надається у вигляді позики, тобто укладається договір позики.

 

Згідно з пп. 165.1.31 ПКУ сума отриманої поворотної фінансової допомоги не включається до доходів фізособи. Водночас, базою оподаткування для ПДФО буде сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності (пп. 164.2.7 ПКУ).

 

Таким чином, ПДФО потрібно буде нарахувати, якщо сплине строк позовної давності за наданою допомогою або підприємство вирішить провести прощення боргу до закінчення такого строку. Так само потрібно буде нарахувати і військовий збір.

 

ЄСВ на суму позики не нараховується у будь-якому випадку (п. 13 р. I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).

 

Щодо податку на прибуток ПКУ не містить спеціальних норм стосовно надання поворотної фіндопомоги працівнику, тож ніяких наслідків тут не виникає.

 

 

         Чи необхідно відображати в податковому розрахунку форми № 1ДФ вартість квітів та дарунків, якщо вона не перевищує 50 % мінімальної заробітної плати?

 

         Підпунктом 14.1.180 ПКУ встановлено, що податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, юридична особа, яка зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі у грошовій або негрошовій формі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.

 

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

 

Як визначено пп. 14.1.47 ПКУ, додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

 

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ПКУ (за базу оподаткування приймається вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт).

 

Водночас, пп. 165.1.39 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році – 609 грн.).

 

Вартість квітів та дарунків, отриманих фізичними особами від підприємства, є сумою доходу у вигляді дарунків для фізичних осіб, отриманого в негрошовій формі, а відтак відповідно до норм ПКУ підприємство є податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб з таких доходів.

 

Згідно з п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

 

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

 

У розрахунку за формою № 1ДФ вартість квітів та дарунків відображається окремим рядком з ознакою доходу «160», якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць), і за ознакою доходу «126» як додаткове благо, якщо вартість дарунків та квітів, що надаються платникові податків, перевищує у 2015 році 609 грн.

 

 

ГУ ДФС у Запорізькій області